BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)


GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimiz NTA İmplant Ticaret ve San. Ltd. Şti.’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların işbu form ile,

▭ Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile

▭ Noter vasıtası ile

▭ Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle

Tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

 Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

 Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Belge

 Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

  Tahılpazarı Mh. İsmetpaşa Cd. Zeynep    Ertuğrul Apt. No:43/3 Muratpaşa/ANTALYA

 Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması   Kanunu Kapsamında Bilgi   Talebi”

 Noter Vasıtasıyla   Tebligat

  Tahılpazarı Mh. İsmetpaşa Cd. Zeynep  Ertuğrul Apt. No:43/3 Muratpaşa/ANTALYA

 Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması   Kanunu Kapsamında Bilgi   Talebi” yazılacaktır.

 Güvenli Elektronik   İmza Kullanarak

 ntaimplant@hs01.kep.tr

 E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin   Korunması Kanunu Bilgi   Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

1-Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

 Ad - Soyad

 

 TC Kimlik Numarası

 

 Telefon Numarası

 

 E-Posta

 

 Adres

 

 
2-Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışanı, Hissedar gibi)

 ▭  Müşteri

 ▭  Ziyaretçi

 ▭ İş Ortağı

  Diğer …………………………………

 Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim

 

 Konu : 

 

 Eski Çalışanım

 Çalıştığım Yıllar

               

 İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım

 Tarih 

 Diğer

 Üçüncü Firma Çalışanıyım

 Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

 

 

3- Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi aşağıdaki boşluğa detaylı olarak belirtiniz:


 

 

 

 

 4- Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

▭ Adresime gönderilmesini istiyorum.

▭  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yönetmini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

▭  Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı – Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

KVKK - Aydınlatma Metni’ni İndirmek İçin Tıklayınız (format docx)  

KVKK - Aydınlatma Metni     

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

BİZİ TAKİP EDİN!

Düzenlenen eğitimlerimizden ve yeniliklerden haberdar olmak için bizi sosyal medyadan takip ediniz.